தமிழ் கிரியா ஊக்கி யின் அர்த்தம்

கிரியா ஊக்கி

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்