கிளுவை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கிளுவை1கிளுவை2

கிளுவை1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வேலிகளில் வளர்க்கப்படும், தண்டில் முட்கள் போன்ற பாகங்களை உடைய சிறு மரம்.

கிளுவை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கிளுவை1கிளுவை2

கிளுவை2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறகி.