தமிழ் கிழக்கே யின் அர்த்தம்

கிழக்கே

வினையடை

  • 1

    கிழக்குப் பக்கத்தில்.

    ‘ஊருக்குக் கிழக்கே கோயில் உள்ளது’