தமிழ் கீழை யின் அர்த்தம்

கீழை

பெயரடை

  • 1

    கிழக்கத்திய.

    ‘கீழை நாடுகள்’
    ‘கீழை மொழிகள்’
    ‘கீழைத் தத்துவம்’