தமிழ் குடியெழும்பு யின் அர்த்தம்

குடியெழும்பு

வினைச்சொல்-எழும்ப, -எழும்பி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வாழும் இடத்தை விட்டு மக்கள் வேறு இடத்துக்குப் போதல்.