தமிழ் குடும்பி யின் அர்த்தம்

குடும்பி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
 • 1

  அருகிவரும் வழக்கு (பெரிய) குடும்பத்தை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பு உள்ளவன்.

தமிழ் குடும்பி யின் அர்த்தம்

குடும்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குடுமி.

  ‘அவள் அழகாகக் குடும்பி கட்டியுள்ளாள்’

தமிழ் குடும்பி யின் அர்த்தம்

குடும்பி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (காது) குறும்பி.