தமிழ் குடைகவிழ் யின் அர்த்தம்

குடைகவிழ்

வினைச்சொல்-கவிழ, -கவிழ்ந்து