தமிழ் குண்டுச்சட்டி யின் அர்த்தம்

குண்டுச்சட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வெங்கலத்தால் ஆன உருண்டை வடிவச் சிறு பாத்திரம்.