தமிழ் குதிரைத்திறன் யின் அர்த்தம்

குதிரைத்திறன்

பெயர்ச்சொல்