தமிழ் குந்துமணி யின் அர்த்தம்

குந்துமணி

பெயர்ச்சொல்