குந்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குந்து1குந்து2குந்து3குந்து4

குந்து1

வினைச்சொல்குந்த, குந்தி

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு குத்துக்காலிடுதல்.

  ‘கைதிகள் குந்தியிருந்து சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தனர்’

குந்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குந்து1குந்து2குந்து3குந்து4

குந்து2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  இரும்பு அல்லது மரச் சட்டம் தரையில் கீறலை ஏற்படுத்தாமல் இருக்க அந்தச் சட்டத்துடன் இணைக்கும், ரப்பர் போன்ற பொருளினால் ஆன சிறு வளையம்.

  ‘நாற்காலிக்குப் புதிய குந்துகள் பொருத்த வேண்டும்’

குந்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குந்து1குந்து2குந்து3குந்து4

குந்து3

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு திண்ணை.

  ‘வீட்டுக் குந்தில் இருந்து தேநீர் ஆற்றிக்கொண்டிருந்தாள்’

குந்து -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

குந்து1குந்து2குந்து3குந்து4

குந்து4

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பழம், கிழங்கு போன்ற வற்றின்) நார்.

  ‘பனம்பழத்தைச் சூப்பியதால் பல் இடுக்கில் குந்து புகுந்துவிட்டது’
  ‘மாம்பழக் குந்து’
  ‘பலாப் பழக் குந்து’