தமிழ் கும்புழா யின் அர்த்தம்

கும்புழா

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் 20 செ.மீ. நீளத்தில் சதைப்பிடிப்போடு வெண்மையும் வெளிர் நீலமும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கடல் மீன்.