தமிழ் குமர் யின் அர்த்தம்

குமர்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு