தமிழ் கும்மியடி யின் அர்த்தம்

கும்மியடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து

  • 1

    (பெண்கள் சுற்றிவந்து) கைகொட்டிப் பாடி ஆடுதல்.