தமிழ் குரக்கு பிடி யின் அர்த்தம்

குரக்கு பிடி

வினைச்சொல்பிடிக்க, பிடித்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (கை, கால் முதலியவற்றின் தசைப் பகுதியில்) திடீரென்று குத்தி இழுப்பது போன்ற வலி உண்டாதல்.

    ‘காலில் குரக்கு பிடித்துவிட்டது’