தமிழ் குரலெழுப்பு யின் அர்த்தம்

குரலெழுப்பு

வினைச்சொல்