குரவை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குரவை1குரவை2

குரவை1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (முற்காலத்தில்) பெண்கள் கைகோத்து ஆடும் ஒரு வகை நடனம்.

குரவை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குரவை1குரவை2

குரவை2

பெயர்ச்சொல்