குற்றி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குற்றி1குற்றி2

குற்றி1

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மரக் கட்டை.

  ‘இடுப்பளவு உயரம் உள்ள குற்றியில் அம்மிக்கல் ஏற்றப்பட்டிருந்தது’

குற்றி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குற்றி1குற்றி2

குற்றி2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நாணயம்.

  ‘ஐந்து ரூபாய் குற்றி’
  ‘பத்து ரூபாய் குற்றி’