தமிழ் குற்றுயிரும் குறையுயிருமாக யின் அர்த்தம்

குற்றுயிரும் குறையுயிருமாக

வினையடை