தமிழ் குறுகுறுப்பு யின் அர்த்தம்

குறுகுறுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறுகுறு என்னும் வினையின் எல்லாப் பொருளிலும் வரும் தொழிற்பெயர்.