தமிழ் குறைந்த யின் அர்த்தம்

குறைந்த

பெயரடை

  • 1

    அதிகம் இல்லாத; போதுமானதாக இல்லாத.

    ‘குறைந்த வாடகை’
    ‘குறைந்த சாமான்’