தமிழ் குலுக்குச் சீட்டு யின் அர்த்தம்

குலுக்குச் சீட்டு

பெயர்ச்சொல்