தமிழ் குளறியடித்து யின் அர்த்தம்

குளறியடித்து

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அலறியடித்துக்கொண்டு.

    ‘ராணுவம் சுடுவதைக் கண்டு சனங்கள் குளறியடித்து ஓடினார்கள்’