தமிழ் குளிக்க வார் யின் அர்த்தம்

குளிக்க வார்

வினைச்சொல்வார்க்க, வார்த்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தலையை நனைக்காமல் குளிக்கவைத்தல்.

    ‘இன்றைக்குப் பிள்ளையைக் குளிக்க வார்’