தமிழ் குளிரூட்டி யின் அர்த்தம்

குளிரூட்டி

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு