தமிழ் குளிரூட்டும் நிலையம் யின் அர்த்தம்

குளிரூட்டும் நிலையம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாலைப் பதனப்படுத்திச் சேமித்துவைப்பதற்காகக் குளிர்ச்சியடையச் செய்யும் நிலையம்.