தமிழ் குளுமாடு யின் அர்த்தம்

குளுமாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காட்டுக்குள் தன்னிச்சையாகத் திரிந்துகொண்டிருக்கும் மூர்க்கமான மாடு.