தமிழ் குழப்படி யின் அர்த்தம்

குழப்படி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு குழப்பமாக இருக்கும் நிலை; குழப்பம்.

    ‘நிர்வாகத்தில் ஒரே குழப்படி’