தமிழ் குழல்புட்டு யின் அர்த்தம்

குழல்புட்டு

பெயர்ச்சொல்