தமிழ் குழூஉக்குறி யின் அர்த்தம்

குழூஉக்குறி

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    ஒரு குழுவினருக்குள் குறியீடாக வழங்கும் சொற்கள்.