தமிழ் குழைக்காட்டான் யின் அர்த்தம்

குழைக்காட்டான்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நாட்டுப்புறம்.

    ‘என்னடா! இவன் சரியான குழைக்காட்டானாக இருக்கிறானே’