தமிழ் குவிமுனை யின் அர்த்தம்

குவிமுனை

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்