தமிழ் கூட்டிக் கழித்துப்பார் யின் அர்த்தம்

கூட்டிக் கழித்துப்பார்

வினைச்சொல்-பார்க்க, -பார்த்து

  • 1

    (ஒன்றோடு தொடர்புடைய) எல்லா நிலவரங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுதல்.

    ‘மலிவாகத் துணியெடுக்கலாம் என்று வெளியூருக்குப் போவதாகச் சொல்கிறாய். கூட்டிக் கழித்துப்பார்த்தால் செலவு ஒன்றுதான்’
    ‘கூட்டிக் கழித்துப்பார்த்தால், என் வாழ்க்கையில் பெரிய ஏமாற்றங்கள் ஒன்றும் இல்லை’