தமிழ் கூட்டுக்கறி யின் அர்த்தம்

கூட்டுக்கறி

பெயர்ச்சொல்