தமிழ் கூட்டு நுண்ணோக்கி யின் அர்த்தம்

கூட்டு நுண்ணோக்கி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    மிகச் சிறிய பொருள்களையும் நுண்ணுயிரிகளையும் பல ஆயிரம் மடங்கு பெரிதாகக் காட்டும் ஒரு வகை நுண்ணோக்கி.