தமிழ் கூடியவரை யின் அர்த்தம்

கூடியவரை

(கூடியவரையில்)

வினையடை