தமிழ் கூடை நாற்காலி யின் அர்த்தம்

கூடை நாற்காலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூடை போன்ற அமைப்பில் செய்த ஒரு வகை நாற்காலி.