தமிழ் கூர்ந்த யின் அர்த்தம்

கூர்ந்த

பெயரடை

உயர் வழக்கு