கூறு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கூறு1கூறு2

கூறு1

வினைச்சொல்கூற, கூறி

 • 1

  (பேச்சு அல்லது எழுத்து மூலமாக) (பிறர்) அறியச் செய்தல்; சொல்லுதல்.

  ‘‘நீங்கள் போகலாம்’ என்று கூறிவிட்டு அவர் வேலையில் ஈடுபட்டார்’
  ‘திட்டக்குழுவின் அறிக்கை இவ்வாறு கூறுகிறது’

கூறு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கூறு1கூறு2

கூறு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  அம்சம்.

  ‘யட்சகானத்துக்கும் தெருக்கூத்துக்கும் இடையே பொதுவான கூறுகள் இருக்கின்றன’
  ‘மொழியின் அடிப்படைக் கூறு ‘சொல்’ ஆகும்’
  ‘இவற்றை மாநாட்டின் சிறப்புக் கூறுகளாகச் சொல்லலாம்’
  ‘பல நவீனக் கூறுகளை உள்ளடக்கிய நாடகம்’

 • 2

  (காய்கறி, தின்பண்டம் போன்றவற்றில் சம பங்கு இருக்கும்படி) கண்திட்டமாகவோ குறிப்பிட்ட அளவிலோ பிரித்துவைக்கப்பட்ட குவியல்.

  ‘கத்திரிக்காய்க் கூறு ஒவ்வொன்றின் விலையும் இரண்டு ரூபாய்தான்’
  ‘பிடித்து வந்த மீன்களை ஐந்து கூறாக்கி ஆளுக்கு ஒரு கூறு எடுத்துக்கொண்டார்கள்’