தமிழ் கூழ்வற்றல் யின் அர்த்தம்

கூழ்வற்றல்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு