தமிழ் கூழ் வார் யின் அர்த்தம்

கூழ் வார்

வினைச்சொல்