தமிழ் கெட்டுப்போ யின் அர்த்தம்

கெட்டுப்போ

வினைச்சொல்-போக, -போய்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காணாமல்போதல்; தொலைந்துபோதல்.

    ‘நீ கொடுத்த பேனா எங்கோ கெட்டுப்போய்விட்டது’