கெடுதி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கெடுதி1கெடுதி2

கெடுதி1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

 • 1

  அழிவு; கெடுதல்.

  ‘அவர் ஒன்றும் கெடுதியாகச் சொல்லவில்லை’
  ‘திறந்த சாக்கடையில் கொசு உற்பத்தியாகி உடல்நலத்துக்குக் கெடுதி ஏற்படுகிறது’

கெடுதி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

கெடுதி1கெடுதி2

கெடுதி2

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தவணை.

  ‘அவன் சொன்ன கெடுதிக்குள் நீ பணம் கொடுத்துவிட வேண்டும்’