தமிழ் கொடி நாள் யின் அர்த்தம்

கொடி நாள்

பெயர்ச்சொல்