தமிழ் கொடையாளர் யின் அர்த்தம்

கொடையாளர்

பெயர்ச்சொல்