தமிழ் கொண்டிரு யின் அர்த்தம்

கொண்டிரு

துணை வினை-இருக்க, -இருந்து