தமிழ் கொண்டுசெல் யின் அர்த்தம்

கொண்டுசெல்

வினைச்சொல்