தமிழ் கொண்டுசெல் யின் அர்த்தம்

கொண்டுசெல்

வினைச்சொல்-செல்ல, -சென்று