தமிழ் கொதிநீர் யின் அர்த்தம்

கொதிநீர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மிகச் சூடான நீர்.

    ‘காலில் கொதிநீர் கொட்டிப் புண்ணாகிவிட்டது’