தமிழ் கொல்லைப்புறம் யின் அர்த்தம்

கொல்லைப்புறம்

பெயர்ச்சொல்