தமிழ் கொலைஞன் யின் அர்த்தம்

கொலைஞன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
உயர் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உயர் வழக்கு கொலைகாரன்.